Algemene voorwaarden Viaprint

Van zodra u uw akkoord voor offerte heeft gegeven, kunnen wij beginnen aan de opmaak of de drukklare bestanden ontvangen. 

Bestellingen zijn voor ons slechts bindend na onze uitdrukkelijke, schriftelijke aanvaarding. Nadat een bestelling bindend is geworden, wordt geen annulatie door de opdrachtgever meer toegestaan. Iedere bestelling wordt als één en ondeelbaar beschouwd, zelfs indien de bestelling verschillende onderdelen zou bevatten. Iedere annulatie uitgaande van de opdrachtgever, geeft recht op een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan 50% van de waarde van de bestelling excl. BTW.

Bij bestelling geeft u de juiste facturatiegegevens op. 

Ook indien er een referentie op de factuur dient te komen, dient u deze bij bestelling door te geven. 

Offertes zijn maximaal 1 maand geldig. Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. 

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW. De prijzen in offertes zijn enkel geldig indien de vermelde aantallen en onderdelen besteld worden.   Wenst u meer of minder te bestellen dan vermeld in de offerte, dan zal de prijs aangepast worden.

Aanleveren bestanden 

Bestanden tot 5 MB kan u in bijlage via email verzenden. Bestanden groter dan 5 MB kunnen bezorgd worden via Viaprint.wetransfer.com. In de Webshop kan u deze gewoon uploaden

Hoe u de bestanden drukklaar kan aanleveren vindt u terug op onze website.

Als de bestanden niet correct aangeleverd zijn, betaalt u een extra opmaakkost van 75 EUR per uur (met een minimum van 50 EUR). 

Als de productietijd dit niet toelaat, wordt u van deze extra opmaakkost niet op voorhand verwittigd.
Files die drukklaar door u worden bezorgd, worden door ons niet automatisch nagekeken. 

U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beelden, het omzetten van lettertypes, het correct formaat, het voorzien van de afloop, de juiste
kleurinstellingen… Blijkt na de productie dat er toch iets niet in orde is (bv. een beeld van slechte kwaliteit of tekst dat in een ander lettertype staat) kan VIaprint hier in GEEN geval verantwoordelijk gesteld worden. 

Wenst u dat wij dit op voorhand nakijken, dan dient u dit bij bestelling te vermelden. U betaalt dan een extra opmaakkost van 75 EUR per uur, met een minimum van 50 EUR.

Aanvaarding

Wij zijn gerechtigd bestellingen in delen te leveren en te factureren. Wij behouden ons het recht voor, andere bestelde producten en diensten pas te leveren of uit te voeren, na ontvangst van de betaling van de voorgaande levering. De opdrachtgever is dan niet gemachtigd het restant van de bestelling te annuleren.
De kenmerken van de door ons geleverde producten kunnen licht afwijken van de kenmerken zoals vermeld in de publicitaire en informatieve documenten.
Onmiddellijk na de levering, dient de opdrachtgever de goederen te (laten) controleren en na te gaan of zij overeenstemmen met de bestelde goederen. Klachten over zichtbare gebreken of gebreken in verband met de conformiteit van de koopwaar moeten binnen de drie werkdagen na de levering per aangetekend schrijven meegedeeld worden door de opdrachtgever aan ons, en dit op straffe van onontvankelijkheid. Indien de koopwaren ook door ons geïnstalleerd worden, wordt de installatie geacht onvoorwaardelijk te zijn aanvaard behoudens in geval van schriftelijke klacht geformuleerd op het ogenblik van de oplevering of minstens bij ingebruikname van de installatie. In geval van een gebrek moet de klant de goederen in onveranderde staat laten, totdat wij de klacht hebben kunnen onderzoeken. Betwisting door de koper m.b.t. de levering en/of de geleverde goederen of diensten resulteert niet in een opschortingsrecht van de betalingsverplichting van de koper jegens ons. In geen enkel geval kan een niet-tijdige betaling beschouwd worden als een geldig protest.

Voor bestellingen boven 2500 € vragen wij steeds een voorschot van 50% bij bestelling en is het saldo te betalen volgens de betalingstermijn vermeld op de offerte.

Kleuren 

De gebruikte inkten werken met CMYK-waarden. Pantone-kleuren worden gesimuleerd. Sommige Pantone-kleuren kunnen niet met CMYK-waarden bereikt worden.

 Levert u uw bestanden aan in RGB, geeft u een RAL-kleur op of een
andere kleurcode, dan kan dit een kleurverschil geven. 

Viaprint  kan hier in geen geval verantwoordelijk voor gesteld worden. 

U kan als controle een kleurtest laten printen om eventueel kleurverschil te vergelijken voordat we met de productie starten. 

U dient dan wel rekening te houden met enkele werkdagen extra productietijd.
 

Afhankelijk van het gekozen materiaal en de inkten waarmee er gedrukt worden, kan éénzelfde kleur toch een kleurverschil geven. Viaprint  kan hier in geen geval verantwoordelijk voor gesteld worden.

Stickers

De stickers worden op voorhand tot op de mm gesneden.   

Gelieve de exacte formaten op te geven. 

Indien u niet zeker bent van de formaten, raden we aan om deze op voorhand door onze zorgen te laten opmeten (mits meerkost).
 

Niet alle stickers hechten op alle ondergronden. Problemen kunnen optreden bij o.a. ruwe en/of geschilderde ondergronden, laag energetische materialen of in vochtige ruimtes. We raden aan om bij twijfel op voorhand een stickerstaaltje aan te vragen en uit te testen (test moet min. 24u blijven hangen). Indien u op voorhand geen staaltje heeft uitgetest, kan Viaprint  in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de stickers na de belettering niet of onvoldoende hechten. Het volledige facturatiebedrag (en eventuele extra kosten) zal aangerekend worden.

Productietermijn

De productietijd is per product verschillend.   Spoedproductie is enkel mogelijk in samenspraak en mits de planning dit toelaat. Hiervoor rekenen we een supplement aan van 50%.  De standaard productietermijn bedraagt 8 werkdagen ( na goedkeuring artwork ) tenzij anders vermeld. Andere levertermijnen gelden voor onze Webshop
 

Levering 

Alle opgegeven leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel opgegeven. Vertragingen in de leveringen geven de opdrachtgever geen recht op weigering van de goederen, annulatie van de verkoop of enige vorm van schadevergoeding.

Standaard wordt de bestelling afgehaald in ons atelier.  We zijn alle werkdagen geopend van 8u.00 u  tot 12u en van 13u tot 17u. Wenst u de goederen te laten verzenden, dan kan dit mits meerprijs en dient u dit bij bestelling te vermelden. ( niet van toepassing voor bestellingen via onze webshop )
 

Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper te Boortmeerbeek.  Netto, contant en zonder korting, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle klachten betreffende onze facturen dienen op straffe van verval per aangetekend schrijven worden gedaan binnen 8 dagen na de factuurdatum. Bij niet-betaling van onze facturen binnen de 30 dagen na de factuurdatum, zal het bedrag van de factuur automatisch, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijlintrest van 10% per maand vanaf de factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling, zal bovendien een forfaitaire vergoeding van 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van 250 EUR verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding om de administratieve kosten m.b.t. een laattijdige betaling te dekken, dit van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling en dit bij toepassing van artikel 1147 en 1152 B.W.. Nooit zal een betwisting of schadegeval een rechtsgeldige grond kunnen opleveren voor de koper om zijn betalingsverplichtingen niet na te komen.
 

Art. 11: BEËINDIGIGING EN/OF ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST:
In geval van weigering van betaling op de voorziene vervaldag, hebben wij het recht naar onze keuze om de overeenkomst te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst of recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever.
In geval van een volledig of gedeeltelijk stopzetten door de koper van zijn activiteiten, overlijden, faillissement, minnelijke of gerechtelijke liquidatie of gerechtelijke reorganisatie (WCO), in geval van overlijden van één der vennoten met onbeperkte aansprakelijkheid of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, zal de overeenkomst automatisch, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder schadevergoeding in hoofde van de koper, ontbonden zijn.
Art. 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD:
Alle bij ons bestelde koopwaar, goederen, inrichtingselementen e.d., al dan niet geïnstalleerd worden verkocht onder voorbehoud van de onze eigendomsrechten die slechts na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen op de opdrachtgever overgaan. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, geeft ons het recht de koopwaar en installatie bij de opdrachtgever of zijn rechthebbenden terug te halen. Iedere vooruitbetaalde som op de kostprijs zal door ons ten titel van schadevergoeding ingehouden worden. Dit recht zal zelfs uitgevoerd worden ingeval van samenloop van schuldeise

Plaatsing

PLAATSING DOOR ONZE ZORGEN:
 

Bij demontage van oude stickers, borden, gevelletters, frames… blijft het afval ter plaatse. Wenst u dat wij het oude materiaal toch meenemen, dan zal een afvalverwerkingskost aangerekend worden op het factuur.
De stickers kleven enkel op een ondergrond in goede staat. Indien de ondergrond beschadigingen vertoont (roestvlekken, blutsen, krassen, loskomende verf…) is het uw verantwoordelijkheid om dit op voorhand te melden. 

Viaprint kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden bij het loskomen (of het niet kunnen kleven) van stickers op oude, herspoten, beschadigde of verroeste ondergrond. Het volledige factuur zal toch aangerekend worden
 

De maximum hoogte van het hoogste punt met ladder is 4 meter. 

Indien hoger, gelieve dit op voorhand door te geven, zodat bekeken kan worden of de huur van een hoogtewerker of het plaatsen van een stelling  noodzakelijk is. 

Indien op de dag van plaatsing blijkt dat er hoger dan 4 meter gewerkt moet worden en u dit niet op voorhand heeft doorgegeven, kan de plaatsing mogelijks niet
doorgaan. 

Het volledige facturatiebedrag zal dan toch aangerekend worden.
Gelieve ervoor te zorgen dat het oppervlakte de dag ervoor proper gewassen is en dat er geen oude stickers meer opkleven. 

Indien blijkt dat we op de dag van plaatsing nog oude stickers moeten demonteren of moeten kuisen, zullen er extra kosten aangerekend worden in regie.

Mogelijks kan de belettering in dat geval niet doorgaan.

Het volledige facturatiebedrag zal dan toch aangerekend worden.


Indien op de dag van de plaatsing blijkt dat de plaatsing niet in losse aarde kan gebeuren, kan de plaatsing mogelijks niet doorgaan (het volledige facturatiebedrag zal toch aangerekend worden) of zullen er extra kosten bijkomen. 

Om dit te vermijden raden we aan om de ondergrond op voorhand goed te bekijken en aan ons door te geven.
Het afvoeren van het zand is NIET inbegrepen. Dit blijft ter plaatse. Wenst u dat wij dit meenemen, of verspreiden over de locatie, dient u dit op voorhand te melden, zodat hier een extra kost van kunnen berekenen.


De prijs is berekend voor plaatsing tegen een stevige en boorbare ondergrond. Indien bij opmeting (of bij plaatsing) blijkt dat er extra materialen nodig zijn om de constructie stevig te plaatsen, zal de prijs aangepast worden!

De klant dient ons attent te maken op de aanwezigheid van nutsvoorzieningen ( electriciteitskabels , rioleringsbuizen , telefoonkabekels , gasleidingen ). Indien er schade is tijdens de plaatsing kan Viaprint niet aansprakelijk gesteld worden
U zorgt voor een aansluitingspunt  op het elektriciteitsnet tot aan de locatie waar de spot moet komen alsook de keuring ervan.

Viaprint kan geen bijkomende elektriciteitswerken uitvoeren.

Indien het aansluitingspunt niet aanwezig is, kan de spot/verlichte doosletters niet door onze zorgen worden aangesloten.

Hoogtewerker

Indien de hoogtewerker op de openbare weg staat (incl. voetpad, fietspad) dient u bij de gemeente/stad op voorhand een vergunning aan te vragen! Indien op de dag van de plaatsing blijkt dat deze vergunning niet is aangevraagd, bent u
verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen. (o.a. inbeslagname van hoogtewerker, boetes, extra werkdag ….)

U dient ervoor te zorgen dat de plaats waar de hoogtewerker moet komen, vrij is van andere voertuigen of obstakels (vb. door een parkeerverbod aan te vragen).


Een schaarlift dient tot vlak aan de locatie geplaatst te worden. Er mogen geen obstakels (bv. struiken, paaltjes, …) in de weg staan.
Kan de plaatsing door één van bovenstaande opmerkingen niet doorgaan of loopt de plaatsing hierdoor vertraging op, dan zullen de kosten die dit met zich meebrengt doorgerekend worden. Mogelijks moet er een latere plaatsingsdatum
afgesproken worden.